Roze verzuim, wat is dat?

Iedere organisatie met personeel krijgt te maken met verzuim. Naast wit, grijs en zwart verzuim horen we ook steeds meer over roze verzuim. Maar wat verstaan we onder roze verzuim?

Roze verzuim

Bij wit verzuim is sprake wanneer een medewerker aantoonbaar ziek is. De bedrijfsarts kan vaststellen dat een medewerker ziek is.

In het geval van zwart verzuim is sprake wanneer de medewerker niet aan het werk is, maar hier geen geldige reden voor heeft. Men beweert wel ziek te zijn en maakt hierdoor misbruik van de situatie. De medewerker kan niet aantonen dat hij of zij werkelijk ziek is, omdat dit gewoonweg ook niet het geval is.

Van grijs verzuim is sprake als de medewerker wel aantoonbaar thuis blijft met klachten, maar langer dan medisch noodzakelijk is. Werknemers kunnen zich ziek voelen door zowel werk- of privé gerelateerde omstandigheden (bijvoorbeeld bij relatieproblemen, financiële zorgen of problemen op het werk) waardoor ze het niet kunnen opbrengen om eerder aan het werk te gaan vanwege een gebrek aan energie.

Bij roze verzuim lijdt de medewerker in kwestie wel aan bepaalde klachten maar werkt hij/zij gewoon door en meldt zich dus niet ziek. De medewerker doet ook net of er niets aan de hand is. Maar hoe weet je dan dat de medewerker ziek is? Wanneer de medewerker bijvoorbeeld last heeft van stress, worden de prestaties negatief beïnvloed. De prestaties van de medewerker gaan merkbaar achteruit.

Veelal gaat het hier om zeer betrokkene en loyale medewerkers die zichzelf op de tweede plaats stellen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld bang zijn om hun baan te verliezen of ze zijn mantelzorger voor een familielid en werken met de klachten gewoon door.

Het is belangrijk om naast het witte, zwarte en grijze verzuim ook de aandacht te vestigen op het voorkomen van roze verzuim. Want roze verzuim kan uiteindelijk leiden tot een burn-out van de medewerker dat een langdurig ziekteverzuim tot gevolg heeft. Een manier om verzuim te voorkomen is dat u met uw werknemer praat. Bijvoorbeeld via een preventief verzuimgesprek.

Om grip te houden op frequent verzuim en ter preventie van mogelijk meer/langdurig verzuim, is het zinvol om structureel gesprekken te voeren met medewerkers die (dreigen) uit te vallen. Doel van de gesprekken is het achterhalen van beïnvloedbare oorzaken en het ondernemen van acties. Het is niet alleen belangrijk om dit vroegtijdig te signaleren voor de betreffende medewerker, maar ook om een kostenpost voor de organisatie te voorkomen. Een gemiddelde burn-out kost al snel € 70.000,-.

Een lager ziekteverzuim?
We zien de focus van organisaties liggen op wit en zwart verzuim. Roze en grijs verzuim zijn vaak lastig voor organisaties. Toch is het belangrijk om klachten vroegtijdig te herkennen of nog liever te voorkomen. Zo wordt er binnen organisaties steeds meer aandacht besteed aan Psychisch Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Ook door de Inspectie SZW worden werkgevers verplicht om hun PSA-beleid op orde te krijgen. PSA is als risico opgenomen in de Arbowet. Daarom moeten werkgevers PSA opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de maatregelen in het plan van aanpak.

Wilt u ook aandacht voor roze verzuim en dit borgen in een PSA-beleid? Neem dan contact met ons op! U kunt mailen naar info@leukpersoneel of bel 035-543 6137.