Algemene voorwaarden

 • Home
 • /
 • Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leuk Personeel met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkom­sten betreffende door Leuk Personeel te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover Leuk Personeel deze schrif­telijk heeft bevestigd, en gelden uitsluitend voor de over­eenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat aan­vaar­ding van een opdracht door Leuk Personeel schrifte­lijk is bevestigd.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeen­komst kunnen partijen slechts binden nadat deze aanvullingen en/of wijzigingen door Leuk Personeel uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is door Leuk Personeel voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten een vergoeding verschuldigd conform de door Leuk Personeel uitgebrachte offerte.
 2. Leuk Personeel is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari te herzien.
 3. Betaling van de facturen van Leuk Personeel dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 20 % van het verschuldigde bedrag gefixeerd.

 

Artikel 4 – Auteurs- en Eigendomsrecht

Van alle bescheiden waarvan Leuk Personeel zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het au­teursrecht bij Leuk Personeel.

 

Artikel 5 – uitvoering van de werkzaamheden

 1. Leuk Personeel verplicht zich tegenover opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren.
 2. Leuk Personeel verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van op­drachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Leuk Personeel is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door Leuk Personeel bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
 2. Bij de vaststelling van het door Leuk Personeel als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarma­te de gemaakte fout minder ernstig is.

Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als Leuk Personeel deze in redelijkheid had moeten voorzien.

 1. De totaal door Leuk Personeel te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht, beperkt tot één jaar, toekomende honorarium.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Leuk Personeel vervalt door het verloop van drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat adviezen werden uitgebracht.

 

Artikel 8 – Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Leuk Personeel gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechte­lijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen, danwel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de met Leuk Personeel gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 10 – Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeen­komsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden onder­worpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter